அலுவலகம் & தொழிற்சாலை

அலுவலகம்

Office_Sundopt

அலுவலகம்_சண்டோப்ட்

Conference Room

மாநாட்டு அறை

Employees World_Sundopt

பணியாளர்கள் உலகம்_Sundopt

Team work_Sundopt

குழு வேலை_Sundopt

தொழிற்சாலை

Led Linear Producting

லீட் லீனியர் தயாரிப்பு

Integrating sphere test

கோள சோதனையை ஒருங்கிணைத்தல்

Insulation resistance Test

காப்பு எதிர்ப்பு சோதனை

QA room_Sundopt

QA அறை_சன்டோப்ட்