நிறுவனத்தின் வரலாறு

  • வரும் வழியில்
  • R&D நுண்ணறிவு மற்றும் குழு கட்டமைப்பில் முதலீட்டை அதிகரிக்கவும்
  • மலேசியா ஆலை நிறுவப்பட்டது
  • புதிய தொழிற்சாலைக்குச் செல்லவும், டை-காஸ்டிங், ஊசி, OSRAM உடன் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தவும்
  • Eaton மற்றும் REGIOLUX உடன் ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்தவும்
  • ஆண்டு விற்றுமுதல் 15 மில்லியன் USD, சில்வேனியா EU க்கு வழங்கப்பட்டது
  • NVC, Opple (சீனாவின் முதல் பிராண்ட்) க்கு உட்புற சாதனங்களை வழங்கவும்
  • Sundopt நிறுவப்பட்டது